Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

25. zasadnutie Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Pozvánka

Termín zasadnutia:

21. januára 2020 o 13:00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov - 5. podlažie

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Návrh plánu práce Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK na rok 2020
 4. Informatívna správa o výsledku kontroly "Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík KA-027-2019/1140" za oblasť školstva
 5. Zaradenie Elokovaného pracoviska, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR a vyradenie Spojenej školy, Bijacovce 1 zo siete škôl a školských zariadení SR
 6. Majetkové prevody:
  1. SOŠ gastronómie a služieb, Prešov - zámena pozemkov s mestom Prešov
  2. SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok - kúpa nehnuteľností pre potreby elokovaného pracoviska školy v obci Rakúsy
  3. SPŠ strojnícka, Prešov - majetko-právne vysporiadanie pozemkov
  4. SPŠ strojnícka, Prešov - prebytočnosť nehnuteľného majetku - objekt U2
 7. Rôzne
 8. Záver

PhDr. Marián Damankoš, PhD., v. r.
predseda komisie

 

PaedDr. Ján Furman, v. r.
sekretár komisie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

Tasr - Tablet TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 24.4.2019 / Aktualizované: 28.02.2020 HoreTlačiť