Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

4. zasadnutie komisie správy majetku a investícií (24.04.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 4. zasadnutie Komisie správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

24.04.2023 o 13:30 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti odboru majetku a investícií na 5. poschodí

 

Program

 1. Otvorenie
 2. Kúpa
  2.1 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK  č.  958/2022 zo dňa 04.04.2022 (k. ú. Vranov n/T, LV 4433)
  2.2 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK  č. 722/2021 zo dňa 03.05.2021 (k. ú. Pusté Pole)
  2.3 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1087/2022 zo dňa 17.10.2022 (k. ú. Vyšné Raslavice)
  2.4 Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č.  957/2022 zo dňa 04.04.2022 (k. ú. Čemerné )
  2.5 Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK pre stavbu „ III/3445 Prešov – Petrovany“ k. ú. Petrovany
 3. PHOZ
  3.1 Zmena Uznesenia č. 1043/2022 z 39. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 30.08.2022 k nájmu nehnuteľného majetku – PHOZ v k.ú. Veľká pre Železnice SR- stavba „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo)“
 4. VB a BVB
  4.1 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Marhaň, v súvislosti s realizáciou stavby: „3RD Marhaň SO 01 NN prípojka a SO 02 Odberné elektrické zariadenie"
  4.2 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Mlynica, v súvislosti s realizáciou stavby: „IBV Slnečná – SO 10 VN prípojka a trafostanica"
  4.3 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Sedliská, v súvislosti s realizáciou stavby: "Vybudovanie bezpečnostného chodníka k miestnemu cintorínu"
  4.4 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k. ú. Slovenská Ves, v súvislosti s realizáciou stavby: "IBV 14 RD -Slovenská Ves"
  4.5 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Vranov nad Topľou, v súvislosti s realizáciou stavby: "Stavebné úpravy areálu BAUSKA, Mierová 1401/5, 093 01 Vranov nad Topľou"
  4.6 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Starý Smokovec, v súvislosti s realizáciou stavby: "3 ROD. DOMY na parc. č. 46, 51/1,51/2,51/3, k.ú. Starý Smokovec" – kanalizačná prípojka
  4.7 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, v súvislosti s realizáciou stavby: "Záborské, IBV 27 RD-NN"
  4.8 Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, v súvislosti s realizáciou stavby: „Záborské, LHV 65RD-NN"
 5. Súhlas na nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., s nepeňažným vkladom (k.ú. Humenné, REBORN INVEST s.r.o.).  
 6. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“
 7. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň“
 8. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného NFP pre investičnú akciu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“
 9. Schválenie prípravy a predloženia  žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre vybrané stredné školy v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-20-V01.
 10. Informácia o aktuálnom stave Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 11. Schválenie predloženia žiadosti Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove v rámci Plánu obnovy „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“    
 12.  Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 967/2022 zo dňa 9. mája 2022,  v znení uznesenia č. 1020/2022 zo dňa 30. augusta 2022,  v znení uznesenia č. 40/2023 zo dňa 13. februára 2023
 13. Zmena uznesenia Zastupiteľstva Prešovského  samosprávneho kraja č. 14/2022 zo dňa 12. decembra 2022   
 14. Rôzne
 15. Záver

***

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda komisie

 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 20.04.2023 / Aktualizované: 09.05.2023 HoreTlačiť