Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

5. zasadnutie komisie správy majetku a investícií (05.06.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 5. zasadnutie Komisie správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:

05.06.2023 o 13:30 hod.

Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti odboru majetku a investícií  na 5. poschodí

Program

 1. Otvorenie
 2. PHOZ
  2.1. Zámena medzi PSK a mestom Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 3. Kúpa
  3.1. Majetkové prevody nehnuteľného majetku- kúpa (pre stavbu: „Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica“, k. ú.  Mlynica)
  3.2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku kúpa (pre stavbu: „Rekonštrukcia mosta č. 3110 – 002 Veľká Franková, PD“, k.ú. Veľká Franková)
  3.3. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK  č.  839/2021 z 30. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 18.10.2021 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Matiašovce)
  3.4. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 1051/2022 z 39. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 30.08.2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Ďurďoš)
 4. Priamy predaj
  4.1. Priamy predaj pozemku v  k.ú. Stará Ľubovňa
 5. OVS
  5.1. Návrh na zrušenie uznesenia a návrh  na schválenie prevodu  majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS Sabinov, Kukučínová)
  5.2. Návrh na zrušenie uznesenia a návrh na schválenie prevodu  majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS Drevárska)
  5.3. Návrh na zrušenie uznesenia a návrh na schválenie prevodu  majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS Kučín nad Ondavou)
  5.4. Návrh na zrušenie uznesenia a návrh na schválenie prevodu  majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (OVS - Školský internát Sabinov)
 6. Nájom nehnuteľného majetku - PHOZ
  6.1. Nájom nehnuteľného majetku PSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve PSK v správe SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Bardejov pre nájomcu Aves Education o.z.
  6.2. Zmena Uznesenia Z PSK č.143/2014 – zmena uznesenia k nájmu majetku PSK v správe SPŠ strojnícka, Prešov pre nájomcu ÚPSVaR – anténa
 7. VB a BVB
  7.1. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena v k. ú. Stará Ľubovňa, v súvislosti s realizáciou stavby: „Bytové domy – Jakubianka“
  7.2. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Lipany, v súvislosti s realizáciou stavby: "Ftth – Lipany rozšírenie Polygon 4 – Krivianska Ulica"
  7.3. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Lendak, v súvislosti s realizáciou stavby: "Lendak, IBV nad Hlavnou ulicou – VN, TS, NN"
  7.4. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Svidník, v súvislosti s realizáciou stavby: „ Pripojenie vybraných škôl v meste Svidník na trasu firmy ORANGE formou prípojok“.
 8. Neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzická likvidácia hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK
 9. Rôzne
 10. Záver

***

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda komisie

 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 01.06.2023 / Aktualizované: 14.06.2023 HoreTlačiť