Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

6. zasadnutie komisie správy majetku a investícií (07.08.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam


 6. zasadnutie Komisie správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia: 07.08.2023 o 13:30  
Miesto konania:

na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v zasadacej miestnosti odboru majetku a investícií na 5. poschodí

 

Program

 1. Otvorenie
 2. Kúpa
  2.1. Majetkové prevody nehnuteľného majetku- kúpa (pre stavbu: „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Hertník - Kľušovská Zábava, III etapa“, k.ú. Šiba)
  2.2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku- kúpa (pre stavbu: „Rekonštrukcia cesty III/3093, Mlynica“, k. ú. Mlynica)
  2.3. Majetkové prevody nehnuteľného majetku- kúpa (pre stavbu: „III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)
  2.4. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa (Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec)
  2.5. Majetkové prevody nehnuteľného majetku- kúpa (areál vysunutého pracoviska Hanušovce nad Topľou k. ú. Ďurďoš)
  2.6. Majetkové prevody nehnuteľného majetku- kúpa, vyradenie a fyzická likvidácia (prevod časti ciest v súvislosti s vybudovaním „I/68 Plavnica, preložka)
  2.7. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK  č.  1044/2022 z 39. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 30.08.2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa (k. ú. Haligovce)
  2.8. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK  č.  1050/2022 z 39. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 30.08.2022 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – kúpa ( pre stavbu: „ III/3445 Prešov – Petrovany“ k. ú. Petrovany)
 3. PHOZ
  3.1. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – PHOZ Zámena medzi PSK a mestom Bardejov
  3.2. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – PHOZ Zámena medzi PSK a Atrium, n.o., Prešov
  3.3. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – PHOZ Vyradenie cestného telesa z cestnej siete ciest II. a III. triedy a zaradenie do siete miestnych ciest (Usporiadanie cestnej siete), Skrabské III/3608
 4. Nájom
  4.1. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 114/2023 pre nájomcu mesto Kežmarok v súvislosti s realizáciou stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“
  4.2. Nájom majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa pre nájomcu obec Vlková v súvislosti s realizáciou stavby „Chodník pri kaštieli II v obci Vlková“
  4.3. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa ( nájomca SPRAVBYTKOMFORT, a.s.)
 5. VB a BVB
  5.1. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Lipany, v súvislosti s realizáciou stavby: "Rozšírenie vodovodnej siete v Meste Lipany"
  5.2. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Veľký Šariš, v súvislosti s realizáciou stavby: „Oddychová zóna pod hradom, Veľký Šariš“
  5.3. Návrh na zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Mlynica, v súvislosti s realizáciou stavby: „IBV Medzi Vodami“, objekt SO 04 Rozšírenie distribučného plynovodu
  5.4. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK,  v k. ú. Krivany, v súvislosti s realizáciou stavby: „Krivany – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie na ul. Hlavná"
  5.5. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Svidník, v súvislosti s realizáciou stavby: „Pripojenie JOHRAmont s.r.o. na verejnú telekomunikáciu sieť DELTA ONLINE spol. s.r.o.“
  5.6. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Nižná Šebastová, v súvislosti s realizáciou stavby: „Rozšírenie odkanalizovania územia k.ú. Nižná Šebastová – I. etapa"
  5.7. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Záborské, v súvislosti s realizáciou stavby: „FTTH_PO_IBV_Zaborske_Berner" 
  5.8. Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na majetku vo vlastníctve PSK, v k.ú. Štrbské Pleso, v súvislosti s realizáciou stavby: „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok, Stavebný objekt 291-00 Poloestakáda"
 6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok  
 7. Schválenie vstupu  Krajského múzea v Prešove  do projektu: „Rekonštrukcia múzea - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov“  v rámci výzvy Plánu obnovy „Obnova historických a pamiatkovo chránených budov“
 8. Schválenie vstupu kultúrnych organizácií do projektov v rámci výzvy Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027
 9. Zmena uznesenia č. 644/2021 zo dňa 15. februára 2021 za účelom realizácie projektu Carpathian Star Way - Karpatská  hviezdna  dráha  pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cross-border Cooperation Programme  2014-2020,   Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine
 10. Schválenie neoprávnených výdavkov v rámci projektu „ Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“  nad rámec schváleného NFP
 11. Schválenie predloženia žiadosti o rozdelenie projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce" ITMS kód:302021BDL4 na fázy a schválenie jeho finančného krytia v rámci programového obdobia 2021 – 2027.  

 12. Rôzne

 13. Záver

***

MUDr. Patrik Mihaľ, v. r.
predseda komisie

 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 26.07.2023 / Aktualizované: 07.09.2023 HoreTlačiť