1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 2.,Voľba hlavného kontrolóra PSK.,1 3.,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,1 4.,Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019.,1 5.,Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019.,1 6.,Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam.,4 7.,Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.,2 8.,Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.,1 9.,Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.,1 10.,Informatívna správa o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019 a informácia o pripravovaných aktivitách a zmenách na Úrade.,1 11.,Návrh zmien na prípravu systému strategického rozvoja.,1 12.,Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.,4 13.,Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.,4 14.,Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.,5 15.,Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko – Slovensko – Ukrajinsko - Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020.,2 16.,"Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny Trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions II.",2 17.,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019.,1 18.,Informatívna správa o iniciatíve Catching-up regions v PSK.,1 19.,Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“.,1 20.,"Návrh na dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“.",1 21.A,"Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.",1 21.B,"Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Múzea v Kežmarku.",1 21.C,Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu kultúrnych z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.,1 22.,"Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“.",1 23.A,Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt „Karpatská hviezdna dráha“.,1 23.B,Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko.,1 24.,Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.,3 25.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 25.B,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 25.C,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 25.D,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 26.A,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,4 26.B,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 27.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 27.B,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 27.C,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 27.D,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 27.E,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 28.,Zmena účelového určenia majetku.,3 29.A,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,3 29.B,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 296/2019 zo dňa 26. 8. 2019,2 29.C,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 295/2019 zo dňa 26. 8. 2019.,2 29.D,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa 26. 8. 2019.,2 29.E,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,3 30.,Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku.,2 31.A,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní.",1 31.B,"Návrhy na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní.",3 31.C,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní.",2 32.,"Správa o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších postupov – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov.",1 33.,"Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK.",1 34.A,"Rôzne: Výpožička majetku PSK.",2 34.B,Rôzne: Informácia o skončení pracovného pomeru dvoch riaditeľov zariadení sociálnych služieb a o povereni ích vedením.,1 34.C,Rôzne: Návrh na odvolanie a voľbu člena - neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.,1 35.,Interpelácie poslancov.,0 36.,Záver.,0