1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 2.,Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.,1 3.,Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici.,1 4.,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Š. Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, Kukučínova 9, Levoča.",2 5.,Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.,1 6.,Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod Slovenska.,1 7.,Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019.,1 8.,Klaster sociálnej ekonomiky PSK.,2 9.,Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.,1 10.,Zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného rámca PSK.,1 11.,Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“.,1 12.,Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK.,1 13.,Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019.,1 14.,"Schválenie investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného investičného plánu SÚC PSK na rok 2020.",1 15.,"Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP.",4 16.,"Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI - príprava nových zámerov na predkladanie do ďalších výziev.",1 17.A,Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,3 17.B,Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,2 17.C,Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,3 17.D,Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,3 18.,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 19.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 19.B,Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa.,3 19.C,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 20.A,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (Gymnázium Poprad),3 20.B,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020.,2 21.A,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní.",1 21.B,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní.",1 22.,Rôzne.,0 23.,Interpelácie poslancov.,0 24.,Záver.,0