1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 2.A,Záverečný účet PSK za rok 2019.,4 2.B,Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019.,1 2.C,Správa Výboru pre audit PSK za rok 2019.,1 3.,Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.,1 4.A,Schválenie prijatia úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.,1 4.B,Stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.,0 5.,Zmena výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 "Výzva predsedu PSK".,1 6.,Doplnenie a zmena Výzvy pre región 2020.,1 7.,Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK.,2 8.,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 173/2019 zo dňa 4. 2. 2019.,2 9.,"Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,s nepeňažným vkladom.",3 10.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,2 10.B,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,2 11.,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit".,1 12.,Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci PSK – zámer zaradenia významných komunikácií do vlastníctva PSK.,1 13.A,"Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3622 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18.",1 13.B,"Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné.",1 14.A,Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 372/2019 zo dňa 9. 12. 2019.,1 14.B,Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 394/2020 zo dňa 10. 2. 2020.,1 15.,Interpelácie poslancov.,0 16.,Záver.,0