1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 2.,Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.,1 3.,Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2020.,1 4.,Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.,2 5.,Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.,2 6.,Návrh racionalizačných opatrení kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.,1 7.,Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019.,1 8.,Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP.,6 9.,Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK.,4 10.,"Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región,Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok.",2 11.,Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier PSK.,1 12.,Budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK.,1 13.,Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020.,1 14.,Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.,1 15.,Účasť PSK v projekte „Touristic Visegrad Without Borders“ pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu.,1 16.,Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest).,1 17.,Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy.,2 18.,Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.,1 19.,"Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ), program INTERREG EUROPE.",2 20.,Informatívna správa o nástroji na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk).,1 21.,Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK.,1 22.,Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019.,2 23.,Výročná správa KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019.,2 24.,"Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o.",2 25.,Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.,2 26.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 26.B,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 26.C,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 26.D,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,3 26.E,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 20. 2. 2020.,3 27.A,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,4 27.B,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,4 28.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 28.B,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 28.C,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 28.D,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 28.E,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,3 29.,"Nájomná zmluva medzi Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok a PSK – budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.",1 30.A,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu \"Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní\".",1 30.B,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní".,1 30.C,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní".,1 31.A,Rôzne: Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit",1 31.B,Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 3/2018 zo dňa 29. 1. 2018,1 31.C,Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019.,1 32.,Interpelácie poslancov.,0 33.,Záver.,0