1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 2.,Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.,1 3.,Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2020.,1 4.,Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020.,1 5.,Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.,4 6.,Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2020.,2 7.,Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1. písm. a) zo dňa 17. 6. 2019.,1 8.,Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.,1 9.,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.",2 10.,Návrh optimalizácie činností kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.,1 11.,"Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“.",1 12.,Zmena Výzvy pre región 2020.,1 13.,"Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.",2 14.,Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.,1 15.,Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020.,1 16.,"Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“.",1 17.,Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19.,1 18.,Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021.,1 19.,Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 20.A,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,1 20.B,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,1 21.A,Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.,2 21.B,Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.,2 21.C,Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.,2 22.A,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,2 22.B,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,2 23.A,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní".,1 23.B,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní".,1 23.C,"Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu \"Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní\".",1 23.D,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní".,1 23.E,Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit".,1 24.,Smernica o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.,2 25.A,Rôzne: Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.,1 25.B,Rôzne: Stanovisko hl. kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.,1 26.,Interpelácie poslancov.,0 27.,Záver.,0