1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 2.,Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.,1 3.,Návrh na udelenie Cien PSK.,1 4.,Návrh VZN PSK č. ../2020 o organizácii referenda PSK.,1 5.,Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva PSK.,3 6.,Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.,3 7.,Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie.,1 8.,Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2021/2022.,2 9.,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 469/2020 zo dňa 25. 5. 2020.,2 10.,"Návrh na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov - výstavba multifunkčného ihriska.",2 11.,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020.,1 12.,Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.,1 13.,Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.,1 14.,Návrh strategicko-plánovacích regiónov na území PSK.,1 15.,Informatívna správa o zmenách v Inovačnom partnerskom centre.,1 16.,Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2020/2021.,2 17.,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018.,1 18.,"Návrh na zmenu člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o.",1 19.,Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.,3 20.A,Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.,2 20.B,Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.,2 21.A,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,2 21.B,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,2 21.C,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,2 21.D,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,2 22.,"Zmena Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.",2 23.,"Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku.",1 24.,Návrh na zmenu názvu Šarišskej galérie v Prešove.,1 25.,Rôzne: Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.,1 26.,Interpelácie poslancov.,0 27.,Záver.,0