1.,Otvorenie a voľba návrhovej komisie.,0 2.,Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.,1 3.,Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2021.,1 4.,Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.,1 5.,Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2021,1 6.,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v platnom znení.",3 7.,Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.,3 8.A,Návrh rozpočtu PSK na roky 2021 – 2023.,3 8.B,Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2021 – 2023.,1 9.,"Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.",3 10.,Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení „Výzva pre región".,2 11.,Výzva PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.,2 12.,Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.,2 13.,Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.,2 14.,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 565/2020 zo dňa 19. 10. 2020.,2 15.,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 566/2020 zo dňa 19. 10. 2020.,2 16.,Schválenie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK.,1 17.,Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich zo zmenových procedúr.,1 18.,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 523/2020 zo dňa 22. 6. 2020.,1 19.,Informatívna správa o efektívnejších krokoch pre zabezpečenie kvality investícií v rámci PSK.,1 20.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 20.B,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 20.C,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 20.D,Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 21.A,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 21.B,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 21.C,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,2 21.D,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 579/2017 zo dňa 22. 8. 2017 - prípad hodný osobitného zreteľa.,2 21.E,Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.,4 22.A,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,2 22.B,Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 545/2020 zo dňa 24. 8. 2020.,2 22.C,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,2 22.D,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,2 22.E,Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.,2 23.,Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.,2 24.,"Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a prevzatie záväzku na nový peňažný vklad.",1 25.,"1.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 2. Návrh na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove.",2 26.,Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Vita Vitalis Prešov na funkčné obdobie 5 rokov.,1 27.A,"Rôzne: k zachovaniu pôsobnosti okresných súdov v rámci PSK - poslanecký návrh poslanca PhDr. Vooka, MBA, DBA.",0 27.B,"Rôzne: k návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi PSK - poslanecký návrh poslanca JUDr. Bieľaka.",0 27.C,"Rôzne: k návrhu odmeny poslancom Zastupiteľstva PSK - poslanecký návrh poslanca PhDr. Hoptu, CSc.",0 28.,Interpelácie poslancov.,0 29.,Záver.,0