Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

10. zasadnutie Z PSK (11.12.2023)

10. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 11. december 2023

Dátum a miesto konania

11. december 2023 (pondelok) o 10.00 hod.

Pozvánka na stiahnutie - 10. zasadnutie Z PSK 11.12.2023 (PDF, 265 kB)

Program a materiály zasadnutia

Zverejnené 1.12.2023

Bod Názov bodu Podklady a návrhy
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK 1
3. Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2024 1
4. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2024 1
5. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 7/PSK/2023 1
6. Dodatok č. 2 k Zmluve o úverovom rámci číslo 000353/CORP/2020 s UniCredit Bank Czech RepublicSlovakia, a. s. 0
7.A Návrh rozpočtu PSK na roky 2024 – 2026 1
7.B Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2024 – 2026 1
8. Zriadenie rozpočtovej organizácie PSK s názvom Centrum podpory PSK 1
9. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky 1
10. VZN PSK č. .../2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Dlhé hony 5766/16, Poprad ako súčasť Strednej športovej školy, Dlhé hony 5766/16, Poprad a Školský internát, Dlhé hony 5766/16, Poprad ako súčasť Strednej športovej školy, Dlhé hony 5766/16, Poprad 2
11. VZN PSK č. .../2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 2
12. Výzva predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 2
13. Výzva poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 2
14. Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 2
15. Výzva Participatívny rozpočet na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2024 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení 2
16. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 po pripomienkovom konaní a vydaní záverečného stanoviska príslušného orgánu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov 1
17. Schválenie vstupu kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK do projektov v rámci aktuálnych výziev 4
18.A Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 816/2021 zo dňa 18. 10. 2021 k projektovým zámerom kultúrnych organizácií v rámci výzvy REACT (z dôvodu potreby predfinancovania projektov) 1
18.B Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 104/2023 zo dňa 17. 4. 2023 k projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa, 1. etapa – „Starina – bývalá obec Ruské“ 1
19. Vstup do fázovaných projektov v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK 3
20. Vstup do projektu financovaného z Fondu malých projektov Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 1
21. Informácia o uvoľnení z funkcie a skončení pracovného pomeru riaditeľky DSS Stropkov 1
22. Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 232/2023 zo dňa 28. 8. 2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (k. ú. Prešov, zámena medzi PSK a Atriom, n. o., Prešov) 1
23. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (k. ú. Lipany, nájomca ZUŠ Lipany) 1
24.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – priamy predaj (k. ú. Poprad) 1
24.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - priamy predaj (k. ú. Prešov) 1
25.A Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (k. ú. Šemetkovce) 1
25.B Majetkový prevod nehnuteľného majetku – nadobudnutie (k. ú. Tatranská Lomnica) 1
26. Súhlas na nakladanie akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom (informatívna správa a zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 153/2023 zo dňa 15. 5. 2023) 1
27. Schválenie a prijatie strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK“ 3
28. Schválenie investičného zámeru „Prístavba pavilónu „C“ a stavebné úpravy na pavilóne „A“ a „B“ pri SZŠ Prešov a „Komplexná rekonštrukcia budov a revitalizácia areálu CSS Dúbrava“ 2
29. Schválenie investičného zámeru „Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina“ 2
30. Schválenie investičného zámeru „Typizované prístaviská, domovské prístavisko a plávajúca promenáda pre vodnú nádrž Veľká Domaša“ 2
31. Schválenie predloženia žiadosti Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Levoča v rámci výzvy MK SR na poskytnutie dotácie s názvom "Obnovme si svoj dom na rok 2024" 1
32. Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi PSK za rok 2023 0
33.A Rôzne: SPŠ drevárska,Prešov 0
33.B Rôzne: Návrh odmeny poslancov PSK za rok 2023 0
34. Interpelácie poslancov 0
35. Záver 0
Nájdených 40 záznamov.
 

 

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania zasadnutia sú prístupné ku každému bodu samostatne.  Jednotlivo pri každom bode programu zasadnutia, v elektronickej službe alebo prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Videozáznamy z predchádzajúcich zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

Materiály po zasadnutí

Materiály po zasadnutí budú dostupné po ich spracovaní.

Publikované: 1.12.2023 / Aktualizované: 11.12.2023 HoreTlačiť