Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

5. zasadnutie (21.5.2018)

5. zasadnutie Zastupiteľstva PSK - 21. máj 2018

Dátum a miesto konania

21. máj 2018 (pondelok) o 10.00 -  veľká zasadačka Úradu PSK na 2. podlaží, Námestie mieru č. 2 v Prešove

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. A/ Záverečný účet PSK za rok 2017. 
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2017.
 4. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa mení VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č. 50/2015.
 5. Návrh na zmeny v orgánoch Energetického klastra Prešovského kraja.
 6. Informatívna správa o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP PSK za rok 2017.
 7. Návrh na zmeny v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
 8. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 9. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 10. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti“.
 11. Rôzne.

 12. Interpelácie poslancov.
 13. Záver.

Materiály k bodom programu

Materiály k jednotlivým bodom rokovania sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK (v časti body rokovania daného zasadnutia).

Priamy prenos  a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bude možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

Live - Živé vysielanie zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

dekoračný obrázok

Materiály po zasadnutí

 • Zápisnica 5/2018
 • Uznesenia
 • Dochádzka poslancov na zasadnutí 
 • Hlasovanie poslancov

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 19.12.2017 / Aktualizované: 15.06.2018 HoreTlačiť