Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Bod 15 - Textová alternatíva k videozáznamu

ZÁPISNICA č. 4/2010 z 5. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 27. apríla 2010 v Prešove

K bodu 15 – Interpelácie poslancov:

 • Poslanec Tarcala predniesol prvú opakovanú interpeláciu z minulého zasadnutia zastupiteľstva. Chcel vedieť, či už má PSK štatistické vyhodnotenie zvýšenej kamiónovej dopravy na cestách II. a III. triedy PSK v súvislosti so zavedením mýta, čo sa odzrkadlí na technickom stave týchto ciest. Druhá interpelácia sa týkala zasadnutia vlády v Starej Ľubovni, kde boli pridelené finančné prostriedky pre neštátne zariadenia v sociálnej oblasti. Chcel vedieť, či aj PSK sa ušli zdroje na financovanie sociálnych zariadení. Predseda PSK Chudík odpovedal, že išlo o finančné prostriedky schválené pre mestá a obce, aj pre samosprávne kraje vo vzťahu k neštátnym subjektom v rámci zákona, teda finančné prostriedky dostane aj PSK. K prvej interpelácii dodal, že PSK ešte nemá štatistické vyhodnotenie. Táto vec bola riešená na porade predsedov samosprávnych krajov v Trnave pred mesiacom, ale údaje predložené správami ciest jednotlivých samosprávnych krajov neboli relevantné. Táto záležitosť sa možno bude riešiť na ďalšej porade v dňoch 19. – 20. mája 2010 v Bratislave za účasti ZMOS.
 • Poslanec Václav ako poslanec PSK dostal interpeláciu od jednej nemenovanej školy. Ide o vyjadrenie nesúhlasu s uznesením komisie školstva, mládeže, TV a športu, ktorá odporučila zriadiť nejaké odbory. Komisia je poradným orgánom zastupiteľstva, nie úradu. Adresát žiada od poslancov PSK podporu na zriaďovanie odborov určitým systémom. Osobne zistil, že poslanci PSK na to nemajú žiaden dosah. V tejto súvislosti požiadal vedúceho odboru školstva o odpoveď na otázku, akým spôsobom sa prideľujú odbory jednotlivým školám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Predseda PSK Chudík dodal, že na interpeláciu bude odpovedať Ing. Lacko, PhD. Požiadal poslanca Václava, aby v interpeláciách uvádzal konkrétne veci.
 • Poslanec Hurný pripomenul, že na poslednom zasadnutí bolo schválené uznesenie, ktorým Zastupiteľstvo PSK považuje všetky druhy školských zariadení v PSK bez ohľadu na zriaďovateľa za rovnocenné a rovnoprávne normatívne financovanie za spravodlivé. Spýtal sa na predstavu o naplnení tohto uznesenia zo strany úradu. Predseda PSK Chudík odpovedal, že predstava určite nie je taká ako v MsZ vo Veľkom Šariši, kde sú deti rovné a rovnejšie. MsZ Veľký Šariš schválilo uznesenie, ktorým zamietlo výstavbu sociálnych domov pre zdravotne postihnuté deti. Poslanec Hurný je síce poslancom MsZ v Prešove, ale býva v Kanaši, ktorý je súčasťou Veľkého Šariša. Ako predseda PSK bude túto vec riešiť v rámci vývoja rozpočtu PSK.
 • Poslanec Kahanec ešte raz interpeluje predsedu PSK vo veci prípravy podkladov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu nevyhnutnému k realizácii stavby III/06815 Prešov, prestavby Kuzmányho ulice. Predseda PSK sa ho pýtal, čo spravil konkrétne v tejto veci on ako poslanec MsZ Prešov, VÚC a NR SR. Odkedy je poslancom VÚC, interpeloval predsedu PSK aj primátora Prešova, aby sa tieto veci pohli, lebo doprava je urgentným problémom krajského mesta Prešov. Predseda PSK ako štatutár má v rukách celý úrad na rozdiel od poslancov PSK, ktorí majú svoje riadne povolania a ľudia im dali dôveru. Poslanci PSK sa môžu predsedu PSK pýtať ako veci pokračujú a urgovať ho, aby sa riešili. Predsedom PSK je už deviaty rok a minimálne päť rokov ho v tejto veci urguje. Preto sa predseda PSK nemusí pýtať, čo urobil v tejto veci on ako poslanec, ale musí sa pýtať predovšetkým samosprávneho kraja a svojho úradu, čo pre to urobil a ako sa dohodol v rámci riešenia tohto problému. Preto sa pýta predsedu PSK, dokedy sa ešte bude priebežne plniť uznesenie č. 219/2007 k príprave podkladov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu, keďže v ňom nie je uvedený termín. Pred rokom bola predsedom PSK a primátorom mesta Prešov podpísaná dohoda o spoločnom postupe medzi PSK a mestom Prešov, kde sa obaja štatutári dohodli kto a aké nehnuteľnosti vysporiada. Dohodu odobrili obidve zastupiteľstvá. Keďže uplynul rok, teda lehota ku ktorej sa obaja zaviazali zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie, pýta sa aj na vyhodnotenie tejto dohody. Je úplne jasné, že vo fáze zabezpečenia je iba jeden majetkový prevod pozemkov p. Čopa. Ešte aj tento zrealizovaný prevod bol dnes zastupiteľstvom upravovaný vzhľadom na problémy so súpisnými číslami a nezrovnalosťami pre predloženie vkladu do katastra. Berie to však ako ochotu tento problém riešiť, kým všetky ďalšie prevody stoja. Pýta sa predsedu PSK na vyhodnotenie plnenia dohody, ale zároveň dokedy sa zabezpečí vysporiadanie a kedy sa začne samotná realizácia prepojenia komunikácie spájajúcej Sekčov so starým mestom a pokračovania cez Kuzmányho ulicu smerom k Nábrežnej komunikácii. Zároveň požiadal hlavného kontrolóra PSK o revíziu schválených uznesení Zastupiteľstva PSK, ktorými sú zadané úlohy (napr. uzn. č. 219/2007), ale bez uvedenia termínov plnenia. Aby takéto uznesenia boli kontrolovateľné, musia v nich byť dodatočne doplnené termíny plnenia. Predseda PSK Chudík dodal, že poslanec Kahanec nebol taký aktívny v čase, keď KDH-SDKÚ-DS mali ministra dopravy, generálneho riaditeľa SSC, primátora Prešova. Celá vec by už možno bola vyriešená. Spravila sa len Rusínska ulica, ktorá nebola dokončená. Teraz sa z tejto záležitosti robí politika.
 • Poslanec Hurný poznamenal, že ma takú zodpovednosť za rozhodnutia MsZ vo Veľkom Šariši ako aj predseda PSK. Netreba to spájať a je potrebné porovnávať porovnateľné. On je zodpovedný za rozhodnutia Zastupiteľstva PSK, kde súhlasil s rovnocenným financovaním. Predseda PSK Chudík len pomenoval isté veci, ktoré sú skutočnosťou.
 • Podľa slov poslanca Kahanca predseda PSK nemá žiadne argumenty, lebo stále dáva otázku, čo sa urobilo vtedy. On má na to argument. Keď bolo KDH vo vláde urobila sa Rusínska ulica, ktorá prepojila veľké sídlisko Sekčov po Kuzmányho ulicu. Malo sa pokračovať ďalej a pripravovali sa aj podklady. Potom prišla súčasná vláda, ktorej by sa predseda PSK mal opýtať ako rozhodovala, veď má v nej dvere otvorené. Skoro všetci predsedovia VÚC sú reprezentanti súčasnej vládnej koalície. Komu chce predseda PSK vyčítať, že sa nič nerobí, keď za deväť rokov jeho pôsobenia vo funkcii sa tento problém nevyriešil. Nemôže to vyčítať terajšej opozícii, lebo keď bola v koalícii, problém sa vyriešil výstavbou Rusínskej ulice. Predseda PSK Chudík doplnil, že je veľmi úbohé chváliť sa Rusínskou ulicou za osem rokov vládnutia, pričom nebol dokončený celý projekt v meste Prešov, na rozdiel od mesta Košice. Keďže v zastupiteľstve mali v predchádzajúcom volebnom období väčšinu 41 poslancov, poslanec Kahanec mohol predložiť návrh, aby sa v rámci kapitálových finančných prostriedkov rozhodlo o výstavbe Kuzmányho ulice. To neurobil, mal na to právo a financie sa rozdeľovali inde.
 • Poslankyňa Aftanasová uviedla, že komisia sociálna sa zaoberala materiálom schváleným vládou o prerozdelení dotácií pre neštátne subjekty v sociálnej oblasti. PSK má pridelenú zaujímavú čiastku finančných prostriedkov, ale malo ešte prebehnúť rokovanie o ich rozdelení na úrovni ministerstva. Chcela vedieť, či sa už uskutočnilo spomínané rokovanie. Podpredseda PSK Ragan odpovedal, že rokovanie na úrovni ministerstva sa uskutočnilo. K prerozdeleniu dostal PSK tabuľku s rozpísaným počtom a štruktúrou neverejných poskytovateľov, ktorú bude potrebné dodržať, aj keď k nej boli zo strany PSK výhrady. Predseda PSK Chudík dodal, že v prípade záujmu môže byť poslancom PSK na budúcom zasadnutí zastupiteľstva predložený rozpis.
 • Poslanec Kužma uviedol, že ulica Rusínska hneď po dokončení prešla zo štátu na VÚC. Druhá etapa dokončenia teda patrí len PSK, lebo cesty II. a III. triedy prechádzali v tom období na VÚC. Pri porovnaní schváleného rozpočtu s rozpisom pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zistil, že časť zdrojov je nerozpísaná. Požiadal predsedu PSK o odpoveď na otázku, aký je plán využitia nerozpísaných prostriedkov. Predseda PSK Chudík pripomenul, že ulica Rusínska bola dokončená v roku 2003. Pýta sa preto, prečo poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS stále otvára túto tému, keď za štyri roky predchádzajúceho volebného obdobia, keď mal väčšinu 41 poslancov, ani jeden z nich nepredložil návrh na financovanie v rámci rozpisu kapitálových finančných prostriedkov na uvedenú stavbu, eventuálne rozdelenie jej financovania do 2 - 3 rokov. Prečo štát dal PSK ulicu Kuzmányho s tým, že je tam majetok štátu, ktorý musí PSK vysporiadať. Chce túto záležitosť zrealizovať a dokončiť, ale nie je v možnostiach PSK celý problém vyriešiť. Nie je potrebné z toho robiť politický problém. K rozpisu uviedol, že pre tento rok vydal prípis 10%-ného viazania na tovary a služby. keďže PSK v podstate nemá kapitálové finančné prostriedky okrem štrukturálnych fondov. V súčasnej dobe nevie odpovedať na otázku poslanca Kužmu, lebo všetko závisí od vývoja rozpočtu PSK.
 • Poslanec Kahanec nevie, na čo sa stále predseda PSK vyhovára, keď mal štyri roky svoju vládu a daný problém mohol zmeniť v rámci svojich najvyšších kompetencií. Veď presadil a pretlačil napr. výstavbu DSS Orkucany aj napriek odporu. Tým nechce povedať, že PSK nepotrebuje takýto DSS, ale potrebuje aj iné služby a tiež riešenie dopravy. Ak by to predseda PSK ako štatutár chcel riešiť, tak už by to bolo vyriešené. Predseda PSK Chudík pripomenul, že nemal uznesenie Zastupiteľstva PSK, v ktorom poslanec Kahanec sedel. Ako mohol sám presadiť výstavbu DSS Orkucany, keď väčšinu v zastupiteľstve mal poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS. Poslanec Kahanec by mal nad tým porozmýšľať.
 • Poslanec Sýkora bude osobne rád, keď bude po voľbách a poslanci PSK sa vrátia k riešeniu podstatných problémov PSK. Na základe oslovenia občanov oblasti Popradu a okolia požiadal predsedu PSK o podporu kardiológa pre Poprad a okolie. V súčasnej dobe sú dvaja kardiológovia, z toho jeden je dlhodobo práceneschopný a tento stav je neúnosný. Existuje riešenie s tým, že našli kardiológa, ktorý by pôsobil vo Svite, lenže podľa stanoviska poisťovne je minimálna sieť naplnená. Predseda PSK Chudík poznamenal, že PSK vydáva lekárovi licenciu, ale lekár musí podpísať zmluvu o financovaní ambulancie s poisťovňami. Osobne nemá priamo vplyv na riešenie tohto problému, ale prvý krok môže urobiť. Podľa slov poslanca Kuročku je jediné rozumné riešenie dohodou medzi dlhodobo práceneschopným lekárom a tým, ktorý tam chce pracovať. Iné rýchle a praktické riešenie neexistuje.
 • Poslanec Oros požiadal predkladateľa informatívnej správy o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, aby bola v budúcnosti doplnená o počet žiakov, pedagógov, klientov, zamestnancov, čím by hneď poukázala na úroveň hospodárenia v jednotlivých organizáciách a mala by lepšiu vypovedaciu schopnosť. Následne sa vyjadril k schválenému uzneseniu MsZ Veľký Šariš. Na tému výstavby sociálnych domov pre zdravotne postihnuté deti sa viedli dlhé diskusie. Bola predložená petícia 960 občanov, ktorú organizoval nezávislý poslanec. Poslanci MsZ Veľký Šariš rozhodli pod tlakom týchto obyvateľov. On ako primátor nebol proti tomu a nepodpísal dané schválené uznesenie, ktoré dodnes nenadobudlo platnosť, čiže nepodporoval to, či sú deti rovné a rovnejšie. Momentálne je prekvapený a nevie pochopiť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý včera predložil žiadosť o prerušenie stavebného konania. Je pravda, že každá strana šírila svoju polopravdu a potom je ťažké samotné rozhodovanie. Predseda PSK Chudík zobral na vedomie hlasovanie jednotlivých poslancov MsZ Veľký Šariš. Keďže v Zastupiteľstve PSK sa hovorilo o rovnosti všetkých detí, mala by byť rovnosť aj v danom prípade, lebo hlasovali aj poslanci za KDH-SDKÚ-DS.
 • Poslanec Gašpár interpeloval riaditeľa SÚC PSK v súvislosti so zavedením mýta a následnou zvýšenou kamiónovou dopravou na úseku Petrovany – Drienov - Lemešany a späť, na ktorom je potrebné previesť monitoring.
 • Poslankyňa Turčanová požiadala vedúceho odboru školstva o odpoveď na otázku, akým spôsobom VÚC ovplyvňuje proces schvaľovania a povoľovania študijných odborov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a či v tejto oblasti spolupracuje s úradmi práce, aby sa zbytočne nepodporovali odbory, ktoré sa nevyužijú v praxi. Predseda PSK Chudík odpovedal, že tento proces prebieha pod vedením vedúceho odboru školstva na základe rozhodnutia komisie školstva, mládeže, TV a športu, ktorého požiadal o odpoveď na vznesenú interpeláciu.
 • Poslanec Václav nepovažoval za potrebné menovať konkrétnu záležitosť, lebo to nebol jeden prípad v rámci PSK. Ide ale o princíp, aby ako poslanec PSK vedel, akým spôsobom sa odbory na stredných školách v PSK prideľujú a schvaľujú.

 

K bodu 16 – Záver:

Predseda PSK Chudík ukončil 5. zasadnutie Zastupiteľstva PSK a pozval poslancov PSK na ďalšie plánované 6. zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 22. 6. 2010.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 09.06.2010 / Aktualizované: 09.06.2010 HoreTlačiť