Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

18. zasadnutie (19. 6. 2012)

18. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
sa  uskutoční dňa 19. júna 2012 o 10.00 hod. v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Nám. mieru č. 3.

Program zasadnutia Zastupiteľstva PSK:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Návrh náhradníka na uprázdnený mandát poslanca.
 3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2012.
 5. Zrušenie NEFO fondu PSK, n. f., Prešov.
 6. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2012 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2012.
 7. Hospodárenie miest, obcí a VÚC.
 8. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení (Výzva Zastupiteľstva PSK č. 1/2012).
 9. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovým právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch.
 10. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly hospodárnosti s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy,organizácií a občanov v Divadle Jonáša Záborského.
 11. Návrh VZN PSK č. ../2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 12. Finančné zabezpečenie zálohových platieb Programu cezhraničnej spolupráce PL – SR 2007 – 2013.
 13. Aktualizácia návrhu projektových žiadostí predkladaných v rámci Regionálneho operačného programu, Opatrenie 4.1d) neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov.
 14. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
 15. Informatívna správa o vyúčtovaní zálohových platieb za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2011.
 16. Schválenie člena správnej rady za PSK v záujmovom združení právnických osôb „Energetický klaster Prešovského kraja“.
 17. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Energetická hospodárnosť, rozširovanie, rekonštrukcia a modernizácia stavieb na SOŠ, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa“ (kód ITMS: 22110121428) ROP, Prioritná os 1 - Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, Kód výzvy: ROP – 1.1-2009/01.
 19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 22. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 23. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 175/2011 zo dňa 19. 4. 2011 k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
 24. Rôzne.
 25. Interpelácie poslancov.
 26. Záver.

Materiály k bodom programu

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Od roku 2011 budú všetky materiály k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK zverejnené prostredníctvom elektronického zastupiteľstva - eZastupiteľstvo PSK.

 

Elektronické Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (eZastupiteľstvo PSK) je aplikácia, ktorá umožňuje prístup k zasadnutiam Zastupiteľstva PSK. Ponúka vyhľadávanie uznesení, prehľad materiálov, hlasovaní a multimediálnych záznamov z jednotlivých zasadnutí.

Kompletné zasadnutia za rok 2010 sú dostupné na pôvodnej stránke. Zasadnutia predchádzajúcich volebných období nájdete v archíve 2002 - 2005, 2005 - 2009

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 15.12.2011 / Aktualizované: 27.06.2012 HoreTlačiť