Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

23. zasadnutie (9. 4. 2013)

Program zasadnutia - 9. 4. 2013:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2012.
 4. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2013 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2013.
 5. Dodatok č. 2, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
 6. Informatívna správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2012.
 7. Informácia o vyhodnotení Akčného plánu k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na rok 2012.
 8. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – schválenie projektových žiadostí, výzva 5.1-2013/01.
 9. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 11. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 12. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 14. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
 15. Rôzne.
 16. Interpelácie poslancov.
 17. Záver.

Materiály k bodom programu:

banner - Zastupiteľstvo PSK už čoskoro

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 10.01.2013 / Aktualizované: 08.04.2013 HoreTlačiť